1251563-38-8

6-{[(3-chloro-4-fluorophenyl)carbamoyl]methyl}-7-o...
S6872730

1251606-42-4

3-[4-(4-fluorophenyl)piperazine-1-carbonyl]-6-meth...
S6872768

1251606-47-9

7-oxo-6-{[(2,4,6-trimethylphenyl)carbamoyl]methyl}...
S6872729

1251606-90-2

N,N-diethyl-5-{5-[(thiomorpholin-4-yl)methyl]-1,2,...
S6872755

1251607-32-5

4-(5-{5-[(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)methyl]-1,2,4...
S6872760

1251609-77-4

N-(3-ethylphenyl)-2-[3-(morpholine-4-sulfonyl)-2-o...
S6872713

1251609-83-2

methyl 4-{2-[3-(morpholine-4-sulfonyl)-2-oxo-1,2-d...
S6872717

1251629-57-8

N-(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-2-[5-(pyrazin-2-y...
S6872747

1251671-74-5

1-(2-methoxyphenyl)-4-({3-[6-(3-methylpiperidin-1-...
S6872750

1251681-93-2

6-({[(4-methylphenyl)methyl]carbamoyl}methyl)-7-ox...
S6872725

1251687-37-2

6-{2-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-2-oxoethyl...
S6872733

1251705-27-7

N-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-2-[5-(3-methylthiophe...
S6872741